خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

روز جهانی هنرمند

سوم آبان را روز جهانی هنرمند یا هنر نامیده اند . هر چند آنطور که مشخص است این روز بیشتر با بزرگداشت نقاش ها آمیخته است تا تمامی هنر ها.

هنرمند شخصی است که می آفریند و خلق می کند.

روز جهانی هنرمند گرامی باد